KONTOR 2003

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR FLYTTNING AV KONTORSINVENTARIER

Fastställda av Svenska åkeriförbundet (SÅ) och Sveriges Möbeltransportörers Förbund (SMF)

1. TILLÄMPLIGHET M.M.

A. Allmänt

Bestämmelserna skall tillämpas på uppdrag inom Norden avseende flyttning av kontorsinventarier m m, nedan benämnt flyttgods. Bestämmelser gäller även vid interna omflyttningar utan att fordon används. Den som åtager sig uppdraget benämns transportören. Med beställaren avses den för vars räkning uppdraget utföres.

 

B. Under transport

Fraktas fordonet som utför transporten under någon del av denna med annat transportmedel såsom fartyg, järnväg eller flyg, skall transportören ändå ansvara enligt dessa bestämmelser under hela transporten. Om skadan, förlusten, minskningen eller dröjsmålet beror på händelse som bara kan inträffa under sådan befordran, såsom hårt väder, urspårning, växelfel, och inte beror på underlåtenhet, eller har orsakats av åtgärd från transportören, skall dock transportören ansvara gentemot beställaren enligt de tvingande lagregler som gäller för det aktuella transportmedlet.

2. UPPDRAGETS OMFATTNING

Uppdragets närmare omfattning framgår av avtalet. Uppdraget skall anses påbörjat när transportören mottar det flyttgods som uppdraget omfattar. Uppdraget skall anses avslutat när flyttgodset avlämnats på avtalad plats.

 

Om inte annat särskilt har avtalats omfattar uppdraget inte:

a. montering och demontering av datorer och annan IT-utrustning,
b. nedtagning och uppsättning av inredningsdetaljer såsom fasta hyllor, fast belysningsarmatur, gardiner, draperier, tavlor, speglar eller installationer som radio- och TVantenner med tillhörande ledningar,
c. befattning med
- flyttgods som kan vålla skada på person eller egendom såsom brandfarliga, explosiva, frätande eller illaluktande ämnen, vapen och ammunition m m,
- pengar, bankböcker, värdepapper, föremål av guld eller ädla metaller eller därmed jämförliga värdesaker,
d. transport av växter,
e. flyttstädning.

3. EKONOMI

Ersättning för uppdrag kan utgöras av fast pris eller löpande räkning. Vid löpande räkning beräknas ersättningen efter den tid som åtgår för uppdraget. Priset kan även grundas på enhet som kan vara per ton, m3, sändning eller dylikt. Transportören förbehåller sig rätten till sedvanlig kreditprövning och förskottsbetalning.

Transportören har rätt till pristillägg om tjänsten fördyras av omständigheter som är att hänföra till beställaren eller annat förhållande som ökar transportörens kostnader för uppdragets utförande och som transportören inte hade eller borde haft kännedom om när avtalet ingicks.

Om transportören har skälig anledning att befara att beställaren inte fullgör sina skyldigheter enligt avtalet, får transportören begära att beställaren ställer godtagbar säkerhet eller kvarhålla mot fordran svarande del av flyttgodset till dess beställaren fullgjort sina förpliktelser eller ställt säkerhet. Om beställaren inte betalar i tid har transportören rätt till dröjsmålsränta motsvarande vid varje tid gällande referensränta med tillägg av åtta procentenheter. Mervärdesskatt tillkommer enligt lag.

4. BESTÄLLARENS UPPLYSNINGSSKYLDIGHET

Beställaren skall lämna information som är av betydelse för uppdragets utförande. Informationen enligt ovan kan avse:

a. omfattningen av inventarier, lokalytor och biutrymmen i de lokaler som omfattas av uppdraget,
b. tillfart till lastnings- och lossningsadresser samt förekomst av fungerande hiss och dess lastförmåga och dimensioner,
c. särskilt tunga eller utrymmeskrävande föremål, såsom kassaskåp, tyngre maskininventarier eller dylikt, och vid behov, uppgift om vikt och tyngdpunkt,
d. flyttgods som på grund av sin beskaffenhet kan skada personer eller flyttmateriel,
e. särskilt värdefulla eller ömtåliga föremål.

Om beställaren underlåter att lämna här föreskrivna upplysningar är han, om inte annat överenskommes, ansvarig för sådan kostnad, skada och förlust, som orsakas därav.

Om underlåtenheten gäller flyttgods som är ägnat att skada sak eller person, och risk för sådan skada föreligger, som ej lämpligen kan avvärjas på annat sätt, äger transportören rätt att utan ersättningsskyldighet förstöra eller eljest oskadliggöra föremålen eller inventarierna.

5. DRÖJSMÅL PÅ BESTÄLLARENS SIDA

Om beställaren skall medverka vid uppdragets utförande såsom vid packning och han inte i rätt tid lämnar sådan medverkan som är en väsentlig förutsättning för uppdraget, får transportören göra avbrott i arbetet till dess beställaren lämnat sin medverkan. Transportören har då rätt till ersättning för kostnad som beror på beställarens dröjsmål, såvida inte beställaren visar att dröjsmålet beror på försummelse på transportörens sida.

Om beställarens dröjsmål med betalning eller annan avtalad prestation är av väsentlig betydelse får transportören häva avtalet. Beställaren är i sådant fall även skyldig att med skäligt belopp ersätta eventuell kostnad som kontraktsbrottet orsakat.

6. ÄNDRADE FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR AVTALET

Om avtalet ändras kan priset justeras. Skulle transportuppdraget försvåras eller fördyras genom omständigheter, som inträffar efter avtalsslutet, och som helt beror på beställaren, äger transportören uttaga ett häremot svarande tillägg.
Om avtalets fullgörande varaktigt förhindras eller försvåras till följd av hinder, som ingendera parten kunnat påverka eller vid avtalets ingående bort förutse, såsom myndighetsåtgärd, krigshändelse, mobilisering, terrorism, avbrott i allmänna samfärdseln, bojkott, strejk, lockout, blockad m m, äger vardera parten häva avtalet. Det åligger därvid beställaren att betala ersättning för de åtgärder, som transportören hunnit vidtaga för uppdragets genomförande och som efter hävningen vidtages enligt beställarens anvisningar eller i dennes intresse.

7. TRANSPORTÖRENS ANSVAR

Transportören ansvarar för att uppdraget utföres med fackmässig omsorg.

 

I. Skada på eller förlust eller minskning av flyttgods under uppdragets utförande.

A. Transportören ansvarar inte för skada, förlust eller minskning som orsakats av

  1. fel eller försummelse eller handlande från beställarens sida, såsom dennes felaktiga handhavande, packning, uppackning, lastning, stuvning eller lossning av flyttgods, ofullständiga eller felaktiga märken eller nummer på kollina eller beställarens felaktiga anvisningar eller försummelse att lämna i § 4 föreskrivna upplysningar,
  2. flyttgodsets beskaffenhet som gör det särskilt utsatt för fara att minskas eller skadas, trots transportörens fackmässiga och normala hantering, såsom ömtålig elektronisk utrustning, datorer och annan IT-utrustning, TV-apparater, lampor, instrument, klockor, gips- eller förgyllda föremål, levande växter, temperaturkänsligt flyttgods, inbegripet obetydliga skador på polerade ytor,
  3. radioaktiv strålning, händelser på grund av krig eller krigsliknande förhållanden, samhälleliga oroligheter, strejk, lockout, blockad, myndigheters ingripande, naturhinder eller annan force majeure,
  4. föremålets bristfälliga beskaffenhet.

B. Ersättning utgår inte för skada på eller minskning eller förlust av innehållet i lådor, korgar och skåp, såvida inte transportören ombesörjt packningen.


C. Transportörens ersättningsansvar är begränsat till

  1. 30 prisbasbelopp enligt lag (1962:381) om allmän försäkring sammanlagt per uppdrag,
  2. ett marknadsvärde uppgående till ett halvt prisbasbelopp enligt lag om allmän försäkring för varje enhet, vars vikt är högst 25 kg,
  3. två procent av prisbasbeloppet enligt lag om allmän försäkring per kg för enhet, vars vikt överstiger 25 kg.
    Med enhet förstås även sammanhörande föremål såsom, dator med tillhörande bildskärm och tangentbord eller dylikt samt möbelgrupp, set, serie, etc.

D. Ersättning för skada på eller minskning eller förlust av flyttgods skall beräknas efter dess marknadsvärde vid tidpunkten för skadan, minskningen eller förlusten. Ersättning för affektionsvärde eller för värdeminskning som kan kvarstå efter fackmässig reparation utgår inte.

 

E. Ersättningsskyldigheten omfattar egendomens marknadsvärde vid tiden för skadan eller förlusten, ersättning för reparationskostnad eller annan kostnad till följd av skadan, minskningen eller förlusten. Ersättningen för reparationskostnad eller annan kostnad skall dock aldrig överstiga vad som skulle ha utgått vid förlust av ifrågavarande föremål.
Om transportören ersätter skadat föremål med likvärdig sak eller lämnar full ersättning för skada skall äganderätten till det skadade flyttgodset övergå till transportören, om han så begär.
Vid skador på flyttgodset äger transportören rätt att avhjälpa skadan genom reparation, även om beställaren inte kräver det.


II. Dröjsmål

Om transportören inte utfört uppdraget inom avtalad tid skall han ersätta beställaren för direkta och skäliga kostnader som denne haft på grund av dröjsmålet.

Ersättningen är begränsad till ett belopp motsvarande det för den aktuella transporten avtalade priset.
Om transportören kan visa att dröjsmålet inte beror på fel eller försummelse från hans sida föreligger inte ovan angivna ersättningsskyldighet

8. INDIREKTA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR

Transportören ansvarar inte för indirekt skada, följdskada och ren förmögenhetsskada.

9. FÖRSÄKRING

Särskild objektsförsäkring för flyttuppdraget kan på sedvanliga försäkringsvillkor förmedlas efter beställarens anvisning och på dennes bekostnad avseende hela flyttuppdraget, eller för särskilda i flyttuppdraget ingående föremål, för att säkerställa ersättning för inträffad skada även i fall då transportören inte är ersättningsskyldig enligt dessa bestämmelser. Förmedling av sådan försäkring sker endast i de fall beställaren uttryckligen och skriftligt begärt att så skall ske och under förutsättning att försäkringsgivaren accepterar att teckna sådan försäkring.

10. PANTRÄTT M M

Transportören har panträtt i beställarens tillhöriga flyttgods, som är under transportörens kontroll, dels för alla därå vilande kostnader – arvoden och lagerhyra däri inräknade – och dels för transportörens samtliga övriga fordringar hos beställaren.
Om flyttgods förkommer eller förstörs har transportören motsvarande rätt i ersättningsbelopp från försäkringsbolag eller annan.
Vid utebliven betalning av förfallen fordran äger transportören låta på betryggande sätt sälja så mycket av föremålen eller inventarierna att förutom kostnader, transportörens sammanlagda fordringar täcks. Transportören skall om möjligt i god tid underrätta beställaren om de åtgärder som transportören avser att vidta för föremålens försäljning.

11. REKLAMATION

Den som vill begära ersättning av transportören för att flyttgods minskats, skadats eller förlorats skall inom sju dagar ge transportören meddelande härom (reklamation).

Sker reklamation senare än sju dagar från det att godset utlämnats av transportören, åligger det den som framställer ersättningsanspråk mot transportören att visa att minskningen, skadan eller förlusten inträffat innan flyttgodset utlämnats av transportören. Minskning eller skada som är synlig vid flyttgodsets mottagande skall dock, vid äventyr av talans förlust, reklameras omedelbart när transportören utlämnat flyttgodset.

Reklamation som avser annat än skada på eller minskning eller förlust av flyttgodset skall göras inom fjorton dagar efter den dag då beställaren fått eller borde ha fått kännedom om de omständigheter som grundar ersättningsskyldighet för transportören. Om sådan reklamation inte skett har beställaren förlorat sin talerätt.

12. PRESKRIPTION

Talan mot transportören skall väckas inom ett år.

Tiden skall räknas

a. vid minskning, skada eller dröjsmål från dagen då flyttgodset utlämnades till beställaren eller annan anvisad mottagare,
b. vid förlust från trettionde dagen efter utgången av avtalad tid för utlämnandet eller annars från sextionde dagen efter det transportören mottog flyttgodset.

Om talan ej väcks inom nu angiven tid är beställarens talerätt förlorad (preskription). Preskriberad fordran får ej heller göras gällande på annat sätt, såsom genom genkäromål eller kvittning.

13. TVIST

Tvist i anledning av avtal vartill dessa bestämmelser fogats skall avgöras av allmän domstol om inte parterna uttryckligen överenskommit om annat.

14. LAGRING

För uppdrag som huvudsakligen rör magasinering eller lagring gäller särskilda bestämmelser.